Big Time is a Japanese and world wide FMX movie by Hitoshi ‘ Crazy’ Kajino, and produced by Black Vegas.

Starring : Eigo Sato , Takayuki Higashino , Kota Kugimura , Daisuke Suzuki , Shinichi Kaga , Genki Watanabe , Yuki Ueno , Tsuyoshi Sakai , Chiharu Shioda , Kotarow Yoshida , Takafumi Koizumi , Yoshiki Sekishiro , Nate Adams , Andre Villa , Dany Torres , Levi Sherwood , Adam Jones , Robbie Maddison , Mat Rebeaud , Jim McNeil , Blake Williams , Cameron Sinclair , Thomas Pages , Jeremy Stenberg , Todd Potter , Jimmy Fitzpatrick , Derk Garland , Travis Pastrana , Akira Kaga , Naoki Kanazawa , Kenichi Aoki , Mitsuhiko Endo , Masaya Takahashi , Shinya Imadera , Yosuke Kokubo.

Here’s the trailer:

Facebook Comments